Nothing too heavy, nothing too high

Retourbeleid

Bij elk gebruik van sarensshop.com is dit Retourbeleid van Industrial Merchandising Concepts (IMC) B.V. van toepassing bij het retourneren van producten.

Items kunnen teruggestuurd worden in overleg met de klantenservice van sarensshop.com. U kunt dit binnen zeven (7) dagen na ontvangst van uw bestelling doen. Neem ALTIJD contact op met onze klantenservice voordat u iets terugstuurt. Klik hier om een e-mail te sturen naar onze klantenservice.

Bestellingen die teruggestuurd worden zonder ons eerst te raadplegen, worden niet verwerkt. Deze worden direct teruggestuurd en u bent verantwoordelijk voor eventuele bijkomende kosten.

Let op: Bewaar de factuur en/of sticker die de inhoud vermeldt; Deze dienen als uw garantie! Ook items die u wenst terug te sturen, moeten onbeschadigd en in de oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd.

  1. Industrial Merchandising Concepts (IMC) B.V. garandeert dat de producten die bedoeld zijn voor levering / die zijn afgeleverd, voldoen aan de normen en eisen die redelijkerwijs kunnen worden vastgesteld op het moment van levering en waarvoor zij in normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De garantie genoemd in dit artikel is van toepassing op producten die bestemd zijn voor gebruik in Nederland. Voor gebruik buiten Nederland, is de consument zelf verantwoordelijk voor het bepalen of het gebruik ervan passend is in de plaats in kwestie en of ze voldoen aan de geldende normen. Gebruik buiten Nederland valt niet onder de in dit artikel genoemde garantie.
  2. De in lid 1 genoemde garantie geldt voor een periode van zes (6) maanden na levering, tenzij de aard van het geleverde item anders is bepaald of indien de partijen anders overeengekomen zijn. Als de garantie die is afgegeven door Industrial Merchandising Concepts (IMC) B.V. betrekking heeft op een product of producten die door een derde partij zijn geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot hetgeen dat is uitgegeven door de fabrikant van het product of de producten. Na het verstrijken van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie, verzending en levering, voor rekening van de consument.
  3. Industrial Merchandising Concepts (IMC) B.V. biedt de consument een schriftelijk garantiebewijs. Bij afwezigheid van dit certificaat is het aankoopbewijs van toepassing op een directe verkoop, en de factuur is van toepassing op een verkoop op afstand, als bewijs van de garantie.
  4. Indien de producten die bestemd zijn voor bezorging / afgeleverd zijn, niet voldoen aan de garantie zoals gespecificeerd in lid 1, beslist Industrial Merchandising Concepts (IMC) B.V. om binnen een redelijke termijn na ontvangst te vervangen of te repareren of, in gevallen waarin retourneren onuitvoerbaar is, na schriftelijke kennisgeving van de consument over het gebrek. In geval van vervanging, wordt de consument impliciet verplicht het terug te leveren product en de eigendom van het betreffende product over te dragen aan Industrial Merchandising Concepts (IMC) B.V ..
  5. Elke vorm van garantie vervalt wanneer een defect wordt veroorzaakt door het gevolg van of als gevolg van onjuist gebruik of, indien van toepassing, na gebruik van de vervaldatum, onjuist productonderhoud door de consument, of door de consument of derde Partijen die het product of de producten aanpassen of proberen te maken zonder schriftelijke toestemming van Industrial Merchandising Concepts (IMC) B.V., door andere dingen aan te brengen die er niet aan vast gemaakt zouden moeten zijn of als de producten worden omgezet of aangepast op een manier die niet voldoen aan de voorgeschreven methode. Ook kan de consument geen aanspraak maken op garantie indien het defect wordt veroorzaakt door of het gevolg van omstandigheden die buiten de controle van Industrial Merchandising Concepts (IMC) B.V. vallen, inclusief weersomstandigheden (bijvoorbeeld extreme regen of temperaturen en dergelijke).
  6. Als de producten die zijn geleverd door Industrial Merchandising Concepts (IMC) B.V. defect zijn, is de aansprakelijkheid van Industrial Merchandising Concepts (IMC) B.V. ten opzichte van de consument beperkt tot datgene wat in dit artikel wordt vermeld.
  7. Zonder afbreuk te doen aan het hierboven genoemde, Industrial Merchandising Concepts (IMC) B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen of oneigenlijk gebruik door de consument.
  8. Deze garantiebepalingen hebben geen invloed op de rechten van de consument.